PRIVACYVERKLARING

 

Dit is de privacyverklaring  van Muziekvereniging Fanfare Wilhelmina, gevestigd te Groesbeek,

Kloosterstraat 7 6562 AT ( Postadres:  Postbus 233 6560 AE Groesbeek) ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40144362, hierna te noemen:

“de Vereniging”.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er

zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement

voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per

e-mail aan:info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl.

 

Onderstaand kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens

van u verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel

van ons ontvangen.

 

A.     Doel: onderzoeken of u lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps-

overeenkomst.

Welke persoonsgegevens:

Voornaam, achternaam,adres,geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:  Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien u geen lid wordt: uiterlijk 6 maanden.

 

B.     Doel: administratie.

Welke persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,

bank- en betaalgegevens.

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn:  gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar daarna,

daarna alleen in de financiële administratie gedurende zeven jaar.

              Ontvangers: Boekhouder en/of accountant, belastingdienst.

 

C.     Doel: versturen digitale berichten waaronder nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens: Voornaam, achternaam en emailadres. Indien de berichten commerciële boodschappen bevatten, zal er expliciet om toestemming worden gevraagd.

Grondslag : uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: Zolang als men aangemeld / lid is.

Ontvanger: E-marketingtools.

 

D.     Doel: versturen berichten van derden waaronder sponsoren.

Welke persoonsgegevens:   Voornaam, achternaam, emailadres.

Grondslag: toestemming

Bewaartermijn: zo lang men aangemeld is.

Ontvanger: sponsoren en andere verenigingen.

 

E.      Doel: verbetering digitale dienstverlening

Welke gegevens:  Cookies ( zie hierna) ,IP-gegevens

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website wordt bezocht. Deze gegevens worden zo

snel mogelijk geanonimiseerd.

Ontvanger: websitebeheerder, analytics too

 

F.      Doel: benadering na beëindiging lidmaatschap ten behoeve van bijvoorbeeld reünie of bijzondere gebeurtenis.

Welke persoonsgegevens:  voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en                                             emailadres.

Grondslag: Toestemming.

Bewaartermijn: zo lang als de toestemming niet is ingetrokken.

 

G.     Doel: openbaar maken van beeldmateriaal.

Welke persoonsgegevens: beeldmateriaal ( foto, film, video).               

Grondslag:  toestemming.

Bewaartermijn: onbeperkt.

Ontvanger: websitebeheerder,  redactie van het Wilhelmientje, pers.

 

                                                        

Cookies: Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina`s van een website wordt

meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

 Cookies worden gebruikt om u meer service te bieden bij het bezoeken van een website, die

die daardoor makkelijker worden in gebruik.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven voordat onze cookies

mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch

noodzakelijke  ( functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a.hd3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in – en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.  In het vorenstaande onder de letters A t/m G  van deze privacyverklaring treft U een overzicht aan van de situaties waarin bersoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens ( tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden

is deze inzage te verschaffen) en om Uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw                                                     gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle

andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging zullen ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens

afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming

van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende  privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging kan haar privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen om deze up – to – date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging adviseert u dan ook  de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

                                                                                      

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt

verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering  van uw persoonsgegevens kunt u

contact opnemen met Trudy- Rikken Roelofs tel. 024-3977840, met Miel Franssen tel. 024-3975019 of via ons mailadres: info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl

 

Klacht over de verwerking van Uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw

Persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

**********************************************************************************